Algemene voorwaarden

Schrijfwonder is onderdeel van By Excito, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80785654

Vestigingsadres: Potoven 13, Leerdam, Nederland.
E-mailadres: info@schrijfwonder.nl
Btw-nummer: NL003486184B37
Telefoonnummer: +31850044897

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, dienst, offerte, overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Schrijfwonder en de klant of andere opdrachtgevers.

Artikel 1. Definities

 1. Schrijfwonder: Schrijfwonder als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80785654, mede handelend onder de namen By Excito, Elovi en Lekker niet Perfect, gevestigd aan Potoven 13, 4142RZ, Leerdam, Nederland.
 2. Dienst(en): Alle dienst(en) die kunnen worden afgenomen bij Schrijfwonder, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s en schrijfcoaching(trajecten).
 3. Product(en): Alle product(en) die kunnen worden afgenomen bij Schrijfwonder, zoals maar niet beperkt tot: boeken en schrijfgerelateerde producten.
 4. Opdracht: De overeenkomst, waarbij Schrijfwonder zich jegens de klant verbindt om bepaalde diensten te verrichten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Schrijfwonder biedt online cursussen en schrijfcoaching voor mensen die een (non)-fictie boek willen schrijven.
 2. Zodra de klant een overeenkomst aangaat met Schrijfwonder, verklaar je dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Het is toegestaan dat wij de algemene woordwaarden wijzigen. De meest recente versie kan je vinden op schrijwonder.nl. Als de wijzigingen invloed hebbe op onze overeenkomst, wordt je hierover bericht.
 4. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod

 1. Wij doen een schritelijk aanbod op de website, via de nieuwsbrief, via sociale media, via challenges of andere kleine cursussen, en webinars.
 2. Indien er sprake is van een aanbieding, is deze alleen geldig tijdens de aangegeven periode, daarna niet meer.
 3. De vermelde prijzen zijn exclusief btw (dit wordt er ook standaard bij vermeld).
 4. Zodra je akkoord gaat met het aanbod en de vergoeding hebt betaald, komt de overeenkomst tot stand.
 5. Schrijfwonder bevestigt ontvangst van de aanvaarding van het aanbod schriftelijk.

Artikel 4. Uitvoering

 1. Bij het uitvoeren van onze dienst heeft Schrijfwonder een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) en zal zich altijd inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren.
 2. Tussentijds is het toegestaan de producten of diensten te wijzigen om ze kwalitatief te verbeteren. Mocht dit invloed hebben op het door jou aangekochte product/dienst dan word je hierover geïnformeerd.
 3. In sommige gevallen wordt bij het uitvoeren van diensten gebruik gemaakt van derden, bijvoorbeeld bij het inzetten van experts voor het verzorgen van een onderdeel van een cursus.

Artikel 5. Academy

 1. Online cursussen worden gevolgd in de Schrijfwonder Academy.
 2. Toegang tot de online cursussen is persoonlijk, inloggegevens moge niet gedeeld worden met derden. Indien dit toch gebeurt, mag Schrijfwonder je de toegang tot de Academy ontzeggen. Daarbij vervalt de overeenkomst en is er geen recht op teruggave van betaling.
 3. Het aantal maanden dat je toegang hebt tot de online cursus staat altijd weergegeven bij het aanbod en varieert tussen de twee maanden en twaalf maanden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Schrijfwonder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schrijfwonder is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Schrijfwonder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Schrijfwonder beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de dienst of het product, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Schrijfwonder is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant ondervindt doordat de opdracht door Schrijfwonder wordt geweigerd.
 4. Schrijfwonder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij Schrijfwonder of derden opgeslagen documenten.
 5. Schrijfwonder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade en gederfde winst.
 6. Schrijfwonder is niet aansprakelijk voor schade of onderdelen van een cursus die niet gevolgd kunnen worden door verkeerde apparatuur of een slechte internetverbinding.
 7. Schrijfwonder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de manier waarop je de kennis die je hebt opgedaan in een van onze online cursussen toepast.

Artikel 7. Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Op elk werk van Schrijfwonder is auteursrecht van toepassing. Teksten mogen dan ook nooit van de website gehaald worden en gebruikt worden op de eigen website of in drukwerk/boekvorm.
 2. Op teksten geschreven voor de klant wordt het auteursrecht verlegd naar de opdrachtgever.
 3. Indien sprake is van ghostwriting ligt het auteursrecht zowel bij de ghostwriter als bij de klant onder wiens naam het boek wordt uitgebracht. De naam van de ghostwriter (Mirjam Aarts) wordt altijd in de colofon van het boek vermeld.
 4. Het is niet toegestaan om de kennis die je in onze online cursussen hebt opgedaan, commercieel te verkopen. Doe je dit wel, dan heeft Schrijfwonder recht op een schadevergoeding.
 5. De kennis die je hebt opgedaan in onze online cursussen mag je niet opnemen in een eigen training of programma.

Artikel 8. Betalingen

 1. Betaling kan in één keer of (indien aangegeven) in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan By Excito te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
 3. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

Artikel 9. Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht bij alle van buitenkomende oorzaken (voorzien of onvoorzien) waarop Schrijfwonder geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Schrijfwonder niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals bij ziekte of ziekte van een naast familielid.
 2. Indien sprake is van overmacht (waardoor Schrijfwonder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) kan nakomen) zal er in onderling overleg met de klant gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 10. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een online cursus heeft de klant na betaling direct toegang tot de Schrijfwonder Academy en kan de klant de online cursus bekijken (op de computer of ander device). Je ziet daarmee af van je herroepingsrecht en stemt in met de directe levering. Je kunt een online cursus dus niet ruilen of retourneren.

Artikel 11. Klachten

 1. Mocht je ontevreden zijn over een dienst of product, meld dit dan zo snel mogelijk door een mail te sturen naar info@schrijfwonder.nl. Een klacht die niet duidelijk omschreven is kunnen we niet in behandeling nemen.
 2. Als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 3. Een klacht moet binnen 14 dagen na de geleverde dienst of het geleverde product, de ontvangen factuur aan Schrijfwonder worden gemeld. Stuur je de klacht later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.