Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. By Excito: By Excito als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80785654, mede handelend onder de namen Schrijfwonder, Elovi en Lekker niet Perfect, gevestigd aan Potoven 13, 4142RZ, Leerdam, Nederland.
 2. Dienst(en): Alle dienst(en) die kunnen worden afgenomen bij By Excito, zoals maar niet beperkt tot: ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen, online programma’s en coaching(trajecten).
 3. Product(en): Alle product(en) die kunnen worden afgenomen bij By Excito, zoals maar niet beperkt tot: boeken en schrijfgerelateerde producten.
 4. Opdracht: De overeenkomst, waarbij By Excito zich jegens de klant verbindt om bepaalde diensten te verrichten.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Potoven 13, Leerdam, Nederland.
E-mailadres: info@byexcito.nl
KvK-nummer: 80785654
Btw-nummer: NL003486184B37
Telefoonnummer: +31850044897

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen By Excito en de klant.
 2. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.
 3. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Dit is ook het geval wanneer een situatie plaatsvindt die niet in deze in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 4. Wanneer By Excito niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat By Excito het recht verliest om in andere gevallen wel tot strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5.  

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt of een aankoop heeft gedaan.
 2. By Excito bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen By Excito en de klant samen in overleg gaan om de overeenkomst aan te passen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien By Excito aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. By Excito is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat By Excito is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien By Excito aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van By Excito beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. By Excito is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant ondervindt doordat de opdracht door By Excito wordt geweigerd.
 5. By Excito kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij By Excito of derden opgeslagen documenten.
 6. By Excito kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, schade ontstaan door studievertraging, schade ontstaan doordat de klant niet slaagt voor haar/zijn opleiding, schade ontstaan doordat de klant een onvoldoende haalt voor haar/zijn document.
 7. By Excito heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken.

Artikel 7. Betalingen

 1. Betaling kan ineens of indien aangegeven in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan By Excito te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
 3. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

Artikel 7. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. By Excito behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.